Kérdése volna?

06 70 617 0095

Keressen fel Minket!

Szombat - Vasárnap ZÁRVA

H - P 10.00 - 16.00

Foglaljon Időpontot!

 

FEJLESSZE KÉPESSÉGEIT VELÜNK.

CÉGES NYELVI TRÉNING.

MEGTANULOK EGY NYELVET

FEDEZZE FEL A VILÁGOT.

NYELVI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE.

MEGTANULOK EGY NYELVET

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

poliglott

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen általános adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.

1. BEVEZETÉS

Jelen Tájékoztatót a Vostok Solutions Kft. („Társaság” vagy „VOSTOK”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán Önt, mint felhasználót („Felhasználó”) a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adatai kezeléséről és az Önt az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a VOSTOK.

Jelen Tájékoztató a weboldal („Honlap”) kapcsán végzett adatkezelésének részleteit foglalja magában.

2. IRÁNYADÓ JOG

A VOSTOK a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

3. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybani adatkezelés(ek) vonatkozásában a VOSTOK adatkezelőnek minősül.

A VOSTOK adatai az alábbiak:

 • Cégnév: Vostok Solutions Kft.
 • Székhely: 1027 Bp. Kapás utca 46. 2/4.
 • Kapcsolattartó: Ügyvezető
 • E-mail cím: office@vostokgroup.hu
 • Adószám: 25900749-2-41

4. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 • Adatvédelmi tisztviselő
 • Vostok Solutions Kft. 1550 Bp. Pf 4.
 • E-mail cím: office@vostokgroup.hu

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja:

 • a Felhasználó tájékoztatása a VOSTOK tevékenységéről, szolgáltatásairól a Honlapon keresztül („Tájékoztatás”).

A Honlapon megjelenített tartalmak és adatok célja a weboldalt felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása. A VOSTOK gondos eljárása ellenére is előfordulhat, hogy a Honlapon nem a legfrissebb információk szerepelnek.

 • a Felhasználó különféle típusú megkeresésének, érdeklődésének (Pl. VOSTOK szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés) megválaszolása, illetve a Felhasználó kapcsolatfelvételére való válaszadás („Kapcsolattartás”).

A személyes adatokat csak a jelen pontban megjelölt céllal használja fel a VOSTOK kivéve, ha más felhasználási módra megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt hozzájárulás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhasználóra vonatkozó Személyes adat VOSTOK részére történő átadása teljesen önkéntes.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A látogatás során kizárólag olyan személyes adatokat („Személyes Adatok”) gyűjtünk, melyet a Felhasználó önkéntesen a VOSTOK rendelkezésére bocsát.

 Tájékoztatás során a kezelt adatok köre a következő:

 • IP cím, látogatásának kezdő és befejező időpontja

Kapcsolattartás, és Ajánlatkérés során kezelt adatok köre a következő:

 • név;
 • e-mail;
 • telefonszám;

(Ajánlatkérés esetén).

8. AZ ADATOK CÍMZETTJEI A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A VOSTOK a Honlapon megadott email címre elküldött Személyes adatokat nem továbbíthatja.

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A VOSTOK a Tájékoztatás, a Kapcsolattartás és az Ajánlatadás során kezelt adatokat addig kezeli, amíg az a szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt, vagy ameddig azt a jogszabály előírja, vagy amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

10. ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz való fordulás joga.

10.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az Ön kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja Önt a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, az illetékes felügyeleti hatósághoz, így Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az Ön tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

10.2. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Társaság által kezelt személyes adatok helyesbítése vagy kiegészítése szükséges, úgy az Ön írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Ön köteles a Társaság által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben a Társaság a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az Ön felel.

10.3. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, és

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön a jelen Tájékoztató 11.5 pontjában foglaltak szerint tiltakozik az adatok kezelése ellen, és nincs a Társaságot megillető, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

10.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha

 • az Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön már tiltakozott az adatkezelés ellen.

10.5. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a VOSTOK rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

10.7. Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Az Érintettek panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://naih.hu

11. SÜTIK, WEBES AZONOSÍTÓK

A VOSTOK és meghatározott szolgáltató partnerei internetes sütiket (cookie), webes azonosítókat és egyéb technológiákat használhatnak adatgyűjtés céljára a Honlap látogatása közben. Ezen információk lehetővé teszik a VOSTOK számára, hogy személyre szabja a Felhasználó internetes élményét, javítsa a honlap teljesítményét, valamint mérje marketing kampányai hatékonyságát. A gyűjtött adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatók.